download
300px-The_Thinker_Musee_Rodin

"Pot do znanja in umevanja je trnova in vijugava, pot do verovanja je ravna in gladka."

Združenje ateistov Slovenije" (ZAS) je neformalno združenje ljudi z lastno programsko izjavo in pravilnikom. Ustanovljen je bilo v Mariboru 27. oktobra/vinotoka 2008. Namen ZAS je uresničevati ideje, zapisane v spodaj navedeni programski izjavi. Predhodnik ZAS je nekdanje "Posvetno združenje SVIT".

 

PROGRAMSKA IZJAVA"ZDRUŽENJA ATEISTOV SLOVENIJE" (ZAS)

 

"Združenje ateistov Slovenije" (ZAS) si na območju Slovenije in v mednarodnem merilu prizadeva za uveljavitev ateističnega oz. materialističnega pojmovanja človeka, družbe in narave. Obenem se zavzema za vrednote, ki so izražene v Splošni deklaraciji človekovih pravic (OZN, 1948) in Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Svet Evrope, 1998)

 

ORGANIZIRANOST ZAS:

ZAS je neformalna organizacija posameznikov, tj. fizičnih oseb.

ZAS ima pripadnike in somišljenike. Pripadnik ZAS je tisti polnoletni posameznik, ki prostovoljno pisno izrazi strinjanje s programsko izjavo in pravilnikom ZAS ter podpiše pristopno izjavo. Somišljenik ZAS je lahko vsak človek, ki to želi in ki se načelno strinja s programsko izjavo ZAS. Somišljenik se vključuje v aktivnosti ZAS na prostovoljni osnovi.

ZAS je organizirana po mrežnem principu. ZAS ima plenum, koordinacijski odbor in aktive. Predsednik ZAS predstavlja ZAS navzven in koordinira delo korodinacijskega odbora.

ZAS po potrebi sodeluje z raznolikimi organizacijami, skupinami ljudi in posamezniki, o čemer za vsak primer sodelovanja odloči koordinacijski odbor.

 

mail

 

[PREDSTAVITEV] [DEJAVNOSTI] [POVEZAVE] [FORUM]